REGULAMIN KONKURSU „NAUCZYCIEL NA MEDAL”


§1 Konkurs

 1. Organizatorem konkursu jest Organ Prowadzący Szkoły Sióstr Nazaretanek w
  Warszawie i Kaliszu (Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
  Prowincja Warszawska)
 2. Temat prac to „Nauczyciel na medal”.
 3. Termin składania prac: do 10 października 2022 r.
 4. Miejsce składania prac: sekretariat szkoły
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2 Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Sióstr Nazaretanek
  w Warszawie i Kaliszu.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  1) klasy 1-3
  2) klasy 4-8
 3. Konkursowa praca musi być pracą własną Uczestnika.
 4. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną
  pracę.
 5. Praca konkursowa nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę
  (w tym przy pomocy innych osób).
 6. Praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie A4, z dowolnych
  materiałów – w formie certyfikatu – dyplomu dla nauczyciela.
 7. Praca musi zawierać imię i nazwisko nauczyciela wybranego do tytułu
  „Nauczyciel na medal” oraz uzasadnienie, dlaczego nauczyciel powinien
  otrzymać ten tytuł.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie pracy Nauczycielowi.
 9. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik 1)
 10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi
  zezwoleń na wykorzystanie pracy (w tym także jej fotografii).
 11. Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania pracy zezwala Organizatorowi na publiczne
  udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać,
  w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie
  czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy.
 12. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica
  lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego
  w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy w sposób określony
  w Regulaminie.
 13. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych
  osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych w treści
  oświadczenia
 14. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych,
  o
  których mowa w zdaniu poprzedzającym
 15. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane
  są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac
  zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek
  innym celu podmiotom trzecim.

§3 Wyniki Konkursu i nagrody

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez
  Organizatora jury. Skład Jury ustala Organizator.
 2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii
  wiekowej, z zastrzeżeniem, iż Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów
  w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 3. Jury dokona oceny prac plastycznych w terminie do 14 października 2022 r.
 4. Jury dokona oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami:
  oryginalność, pomysłowość, technika wykonania.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 14 października 2022 r. w Szkołach oraz
  na portalu Facebook
 6. Każdy laureat Konkursu otrzyma jedną z nagród .
 7. Nagrody rzeczowe przyznaje Jury i nie podlegają one zamianie na inne nagrody
  rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród – dla uczestników Konkursu,
  którzy przygotowali ciekawe i warte wyróżnienia prace, lecz nie zostali zaliczeni do
  grona laureatów Konkursu.
 9. Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest
  ostateczna.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany
  terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac
  plastycznych.
 3. Przesłanie pracy w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
  Kodeksu cywilnego.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel na medal”

OSWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja, niżej podpisana/y
………………………………………..…………………………………………………(imię
i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)
zamieszkała/y
………………………………………………..…………………………………………
(adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym (*niewłaściwe skreślić)
Uczestnika ………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko Uczestnika – autora pracy)
ucznia klasy: ………………………………,
który jest autorem pracy przesłanej w ramach Konkursu „Nauczyciel na medal”.
Niniejszym oświadczam również, że w imieniu Uczestnika:
1) wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie;
2) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń;
3) Uczestnik jest samodzielnym i jedynym autorem przesłanej pracy konkursowej
i z tego tytułu przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich osobistych i
majątkowych;
4) z dniem przesłania niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na bezpłatne
wykorzystanie przez Organizatora pracy Uczestnika w celach promocyjnych
Konkursu, w zakresie określonym w Regulaminie. Niniejsza zgoda udzielana jest
bezterminowo.

.…….…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz
danych osobowych Uczestnika, przesłanych w ramach zgłoszenia pracy konkursowej,
w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu i w celu udziału w Konkursie,
przebiegu i promocji Konkursu oraz ewentualnego umieszczenia ww. danych
osobowych na liście laureatów Konkursu

…………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)