Historia szkoły

English version

Siostry nazaretanki przybyły do Warszawy w 1918 roku, ponieważ widziały potrzebę włączenia się w dzieło odrodzenia Polski poprzez nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia. We wrześniu 1919 roku uruchomiły Prywatną Szkołę Sióstr Nazaretanek, w której naukę rozpoczęło 140 dziewcząt. Z powodu braku własnego budynku i zwiększającej się liczby uczennic, Zgromadzenie zdecydowało o budowie gmachu szkolnego na obrzeżach Warszawy. W 1926 roku cała szkoła z ul. Litewskiej przeniosła się na ul. Czerniakowską 137. Lata II wojny światowej to czas prowadzenia przez siostry szkoły powszechnej, krawieckiej szkoły zawodowej oraz tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej. W ciągu 5-ciu lat okupacyjnych 116 abiturientek zdało konspiracyjną maturę. Podczas wojny w budynku szkolnym znalazło schronienie wiele instytucji: państwowa szkoła powszechna wysiedlona przez Niemców ze swego budynku, Rada Główna Opiekuńcza umiejscowiła około 800 Polaków wysiedlonych z Kraju Warty, odbywały się szkolenia sanitarne organizowane przez komendę AK, mieścił się sztab dowódczy ,,Baszty” i wreszcie znajdował się tutaj niemiecko- węgierski szpital wojskowy. Sam budynek w tragicznych dniach sierpnia 1944 r. był bastionem, o który toczyły się zażarte boje.

Opuszczony w wyniku represji popowstaniowych klasztor powitał siostry tuż po wycofaniu się Niemców z Warszawy. Szkoła musiała znacznie dłużej czekać na uczennice. Władze oświatowe przez długi czas nie wyrażały zgody na reaktywowanie jej działalności. Dopiero w lutym 1946 r. wydały pozwolenie na prowadzenie tylko szkoły średniej. Polska Ludowa otwierała nowy okres w dziejach szkoły. Był to okres walki o istnienie oraz czas zmagań o zachowanie tożsamości. Znaczną część budynku szkolnego oraz internatu władze zajęły na swoje potrzeby; przez kilkadziesiąt lat mieściły się utaj: państwowa szkoła podstawowa, szkoła mechaniczna oraz przychodnia rejonowa i specjalistyczny ośrodek leczenia chorób nerwowych. Szkoła jednak trwała.

Przemiany polityczne zapoczątkowane powstaniem ,,Solidarności” miały decydujący wpływ na dalsze dzieje szkoły. Pod koniec lat 80-tych Zgromadzenie odzyskało cały budynek i mogło w sposób nieskrępowany rozwinąć swoje możliwości na polu edukacyjnym. W 1999 roku, w ramach reformy systemu oświatowego, przy istniejącym liceum otworzono gimnazjum. Kilka lat później, w 2005 roku, odpowiadając na potrzeby migrujących rodzin, siostry uruchomiły Program Matury Międzynarodowej IB DP. Ostatnie zmiany w systemie edukacyjnym sprawiły, że w 2017 roku, wraz z reformą, siostry nazaretanki przekształciły gimnazjum w 8-letnią dwujęzyczną szkołę podstawową wprowadzając klasy żeńskie i męskie. Obecnie w szkole uczy się około 400 uczniów.