Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji – Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Warszawie

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI:

 1. Wypełnienie oraz przesłanie kwestionariuszy osobowych (do pobrania poniżej lub na stronie „dokumenty”)
 2. Spotkanie diagnozujące dla dzieci (w grupach/indywidualnie)
 3. Rozmowa rodziców z Dyrekcją Szkoły
 4. Złożenie “Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wystawionej przez przedszkole lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 5. Ogłoszenie listy uczniów i uczennic przyjętych do Szkoły

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2024/2025.

Nauka w szkołach Sióstr Nazaretanek jest odpłatna.

 • Opłata jednorazowa klasy I-VI – wpisowe: 1 690 zł
 • Opłata jednorazowa klasy VII-VIII – wpisowe: 1 820 zł
 • Czesne klasy I-VI – opłata roczna: 18 590 zł (1 690 zł x 11 miesięcy)
 • Czesne klasy VII-VIII – opłata roczna: 20 020 zł (1 820 zł x 11 miesięcy)

Czesne ZAWIERA opłaty za:

 • naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEiN
 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły
 • opiekę w świetlicy
 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego

Czesne NIE ZAWIERA opłat za:

 • ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • kursy językowe prowadzone na terenie szkoły
 • zewnętrzne egzaminy językowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
 • obowiązkowy szkolny strój codzienny, galowy i sportowy
 • wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne
 • transport komunikacji miejskiej
 • żywienie w szkole
Zniżki:
 1. Czesne za drugie dziecko aktualnie uczęszczające do szkoły obniżone jest o 25%, za trzecie dziecko o 35%, za czwarte i kolejne dziecko rodzina jest zwolniona z opłat.
 2. Przy obliczaniu zniżki uwzględnienia się zasadę, że w przypadku opłacania czesnych o różnych wysokościach zniżka odliczana jest zawsze od tego niższego.

Stypendium socjalne:
 • Szkoła jest prywatna, co łączy się z koniecznością płacenia czesnego. Staramy się jednak, by finanse nie były przeszkodą dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swe zdolności i dorastać w szkole katolickiej. Przy szkole działa Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek, która w miarę posiadanych środków niesie pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium naukowe:
 • Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej (od klasy 6) oraz Licealistki osiągające bardzo wysokie wyniki w nauce mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowe, które przyznawane jest przez Fundację Szkół Sióstr Nazaretanek.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapraszamy do kontaktu w sprawie rekrutacji:

(*) Pola wymagane