Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o sposobie przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. W państwa przypadku takimi danymi są dane Dziecka i Rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane przez nas w trakcie rekrutacji i w trakcie pobierania nauki w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek (m. in. imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata/ucznia, oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata/ucznia i samego kandydata/ucznia,  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą).
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych i danych Dziecka danych jest: art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r., poz. 59); ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198); rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
 3. Państwa dane osobowe i dane osobowe Dzieci przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji celów statutowych szkoły, tj. rekrutacji, prowadzenia ewidencji uczniów i dokumentacji przebiegu nauczania.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że realizacja celu jakim jest podjęcie nauki w Szkole nie będzie możliwa.
 5. Państwa dane osobowe i dane Dzieci będą przetwarzane przez okres trwania nauki w szkole i przechowywane zgodnie z wymogami prawa przez okres 5 lat.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych ani danych Dzieci do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane ani dane Dzieci nie będą przekazywane innym podmiotom.
 8. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych i danych Dzieci oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie. Każda osoba ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 9. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Dzieci jest Dyrektor Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek, z którym mogą Państwo skontaktować sie w sprawach ochrony danych osobiście w gabinecie nr 102 lub na adres mailowy szkola@nazaretanki.pl
 10. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa ani Dzieci zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).