Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK​

Celem Fundacji Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie jest:

  • wspieranie działalności szkoły w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez nagradzanie uczennic i uczniów wyróżniających się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi
  • wsparcie finansowe uczennic i uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
  • organizacja konkursów i realizacja projektów w zakresie promocji zdrowego stylu życia, podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • prowadzenie działalności w zakresie wolontariatu.

Liczy się każda złotówka, czyli 1,5% PODATKU

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każdy z Państwa może przekazać na Fundację 1% swojego podatku dochodowego. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym, w rubryce Organizacja Pożytku Publicznego, podać pełną nazwę naszej Fundacji i numer KRS tj.

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie
nr KRS: 0000 21 22 57
nr subkonta: 81 1600 1068 0003 0102 1168 1150

Wówczas właściwy dla Państwa Urząd Skarbowy przekaże na konto Fundacji 1,5% podatku dochodowego.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania.
Wystarczą niewielkie kwoty, ale wpłacane regularnie – nawet 20 zł miesięcznie.
Każdy z naszych darczyńców ma możliwość odliczenia od dochodu kwot przekazanych na rzecz Fundacji. Wystawiamy wszelkie potrzebne zaświadczenia z tytułu podarowanych nam wpłat.

Będziemy ogromnie wdzięczni za wszelką pomoc finansową udzieloną Fundacji, a tym samym uczniom, którzy pragną uczyć się w Szkołach Sióstr Nazaretanek.

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie
Prezes Zarządu Fundacji: s. Edyta Małgorzata Pietrzak
tel. 695 622 784,
mail: fundacja.nazaretanki@gmail.com
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
30 1240 1040 1111 0011 1330 5817
Bank Pekao III Odziała w Warszawie

Więcej informacji o Fundacji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie:
www.nazaretankifundacja.pl