Liceum z Międzynarodową Maturą IB

Matura Międzynarodowa w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie Mokotów to szansa dla dziewcząt samodzielnie myślących, pragnących świadomie kształtować swoje dalsze losy. Program IB DP pozwala rozwijać indywidualne zdolności i realizować marzenie o szkole uczącej jak dokonywać trafnych wyborów. W Nazarecie nie ma miejsca na nudę, ponieważ szkoła przygotowuje kandydatki do aktywnego studiowania, zarówno w krajowych, jak i zagranicznych uczelniach. Dziewczęta zaczynają naukę w pre–IB, które trwa dwa lata, a następnie uczestniczą w dwuletnim programie IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) zakończonym egzaminem maturalnym.

Szkoła nasza, jako szkoła katolicka, jest otwarta dla osób różnych kultur, religii i narodowości. Jej zadaniem jest synteza rozumu i wiary, kultury i życia w oparciu o wartości chrześcijańskie. Od każdej z uczennic wymagamy szacunku dla wartości, którym Szkoła pragnie dawać świadectwo.

Program Międzynarodowej Matury w Liceum

International Baccalaureate Organization jest organizacją non-profit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 2500 szkół w 150 krajach. IBO oferuje cztery programy edukacyjne na poziomie międzynarodowym dla trzech etapów edukacyjnych:

  • Primary Years Programme (PYP): 3 – 12 lat
  • Middle Years Programme (MYP): 11 – 16 lat
  • Diploma Programme (DP): 16 – 19 lat
  • Career-related Certificate (IBCC): 16 – 19 lat

Program Matury Międzynarodowej (Diploma Programme) jest przeznaczony dla uczniów w wieku 16 – 19 lat, trwa dwa lata, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Jest to wymagający program dla zdolnych i ambitnych uczniów potrafiących samodzielnie pracować pod kierunkiem nauczyciela.

Międzynarodowa matura honorowana jest przez większość uczelni na świecie, w tym w Polsce.

Diploma Programme Curriculum

Klasy pre-IB

Nauka w Diploma Programme trwa 2 lata (odpowiednik 3 i 4 klasy liceum). W naszej szkole jest poprzedzona klasami wstępnymi, tzw. pre-IB (odpowiednik 1 i 2 klasy liceum). Nauczanie w klasach LO pre-IB prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim będącym drugim językiem nauczania.

Przedmioty w klasach 1 i 2 IB

Rozpoczynając naukę w DP uczeń wybiera 6 przedmiotów spośród sześciu grup, przy czym co najmniej trzy i co najwyżej cztery przedmioty muszą być nauczane na poziomie rozszerzonym, a pozostałe na poziomie podstawowym. Zalecany czas realizacji to 240 godzin (6 godz. tygodniowo przez 2 lata) dla poziomu rozszerzonego oraz 150 godzin (tj. 4 godz. tygodniowo przez 2 lata) dla poziomu podstawowego.

Oferta przedmiotowa naszej szkoły z międzynarodową maturą IB

Grupa 1 język polski A (literatura) (SL/HL),
język angielski A (literatura i język) (SL/HL),
Grupa 2 język angielski B (SL/HL),
język niemiecki B (SL/HL),
język francuski B (SL/HL),
język francuski ab initio
Grupa 3 historia (SL/HL),
geografia (SL/HL),
biznes i zarządzanie (SL/HL),
Grupa 4 biologia (SL/HL),
fizyka (SL/HL),
chemia (SL/HL)
Grupa 5 matematyka teoretyczna (SL/HL),
matematyka stosowana (SL)
Grupa 6 dodatkowo wybrany przedmiot z grup 1-4

Oprócz tego każda uczennica realizuje przedmioty obowiązkowe, czyli teorię wiedzy, pracę dyplomową oraz program CAS (Creativity, Activity, Service).

Theory of Knowledge- teoria wiedzy

Każdy uczeń musi uzyskać zaliczenie tego przedmiotu. Ten interdyscyplinarny przedmiot kształci umiejętność krytycznego myślenia i dostrzegania związków pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy. TOK obejmuje 100 godz. lekcyjnych w ciągu 2 lat. Na zakończenie kursu uczniowie piszą pracę 1.200 – 1.600 słów i przygotowują 10 minutową prezentację.

Extended Essay- praca dyplomowa

Każdy uczeń musi napisać pracę dyplomową opartą na własnych badaniach i przemyśleniach na temat wybrany z katalogu tematów przygotowanych przez IBO. Praca ma objętość ok. 4.000 słów Stanowi ona przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.

CAS – Creativity, Action, Service – praca na rzecz środowiska

Program ten służy rozwojowi własnemu ucznia, przygotowaniu go do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie i pracy na rzecz ludzi potrzebujących.

Ocenianie

Diploma Programme

Wszystkie egzaminy i prace oceniane są według kryteriów IBO. Prace oceniane są przez egzaminatorów zewnętrznych – zazwyczaj z innego kraju. Wyniki egzaminów są obiektywne, wiarygodne i porównywalne. Za egzamin z każdego przedmiotu można otrzymać od 1 – 7 pkt. Z 6 przedmiotów można otrzymać maks. 42 pkt. Należy też zaliczyć TOK, Extended Essay i CAS. Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać – 45 (dodatkowe 3 pkt. uczniowie dostają za wyróżniające się prace zaliczeniowe z TOK i Extended Essay). Aby uzyskać świadectwo międzynarodowej matury trzeba zdobyć min. 24 pkt.

Uczennice klas IB DP są zobowiązane wymaganiami programu do zaliczenia kursu teorii wiedzy (Theory of Knowledge), napisania pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay) i aktywnego udziału w zajęciach na rzecz środowiska (CAS – Creativity, Action, Service). Ponadto uczennice wszystkich klas IB DP uczestniczą w lekcjach religii.

Zajrzyj na naszego facebooka Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie.

Zobacz również ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wymianę międzynarodową.