Rekrutacja – Liceum Ogólnokształcące

Terminy

Harmonogram rekrutacji do klas I

 1. Składanie kwestionariuszy osobowych i kwestionariuszy informacji dodatkowych  w sekretariacie szkoły – 18 stycznia -9 kwietnia 2021
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 18 stycznia –  12 kwietnia 2021 
 3. Egzaminy z języka angielskiego (i matematyki) – dotyczy kandydatek do klasy pre-IB i klasy dwujęzycznej
  12 kwietnia godz. 14.00 – test z matematyki dla kandydatek z innych systemów edukacyjnych 
  12 kwietnia, godz. 15:30 –  test z języka angielskiego dla uczennic, które nie posiadają certyfikatu FCE
 4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczennic – 19 kwietnia 2021 r.
 5. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 kwietnia 2021 r.
 6. Uzupełnianie dokumentów – do 26 czerwca (sobota) do godz. 14.00
 7. Ogłoszenie ostatecznej listy uczennic – 28 czerwca 2021 r.
 8. Spotkanie rodziców uczennic klas I – 28 sierpnia 2021 r. (sobota)

Harmonogram rekrutacji do klasy III LO z programem matury międzynarodowej 1 IB DP

Art.8

 1. Składanie kwestionariuszy osobowych i kwestionariuszy informacji dodatkowych  w sekretariacie szkoły – 18 stycznia  – 13 kwietnia 2021 r. (nie dotyczy uczennic klasy II  pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek)
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 18 stycznia – 13 kwietnia 2021 r. (nie dotyczy uczennic klasy II pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek)
 3. Egzaminy: 14-16  kwietnia 2021 r.
 1. Ogłoszenie wyników egzaminów 23 kwietnia 2021 r.
 2. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 kwietnia 2021 r.
 3. Uzupełnianie dokumentów – do 26 czerwca (sobota) do godz. 14.00
 4. Ogłoszenie listy uczennic – 28 czerwca 2020 r.
 5. spotkanie rodziców i uczennic klasy III c – 1 IB (matura międzynarodowa) – 28 sierpnia  2021 r. (sobota)

Procedura rekrutacji

Procedury Rekrutacji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

 Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

 na rok szkolny 2021/2022

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzona jest rekrutacja do klas I dla absolwentek ósmych klas szkoły podstawowej oraz do klasy III 4-letniego liceum – do programu matury międzynarodowej IB DP.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 zostaną uruchomione następujące oddziały:
 • 1 klasa z ogólnym programem nauczania, 
 • 1 klasa dwujęzyczna, w której na wybranych przedmiotach prowadzone będzie nauczanie z elementami języka angielskiego
 • 1 klasa pre-IB przygotowująca do programu matury międzynarodowej IB DP, w której większość przedmiotów prowadzonych będzie w języku angielskim.
 1. Szkoła jest dostępna dla każdej kandydatki, która pragnie uczęszczać do szkoły katolickiej i wyraża gotowość stosowania się do zapisów Statutu i realizowania założeń programu wychowawczo-profilaktycznego. 
 2. Do szkoły kandydatki są przyjmowane na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty i ocen otrzymanych w pierwszym semestrze klasy ósmej szkoły podstawowej oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 3. Kandydatki do klasy dwujęzycznej oraz pre-IB przystępują do egzaminu z języka angielskiego.
 4. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.
 5. Uczennice spoza Warszawy mogą ubiegać się o miejsca w przyszkolnym internacie. 

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy z programem ogólnym

Art. 2

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy ósmej szkoły podstawowej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu ósmoklasisty
 4. Opłata wpisowego w wysokości 1000 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły). 

Warunki przyjęcia do klasy dwujęzycznej 

Art. 3

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy ósmej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu ósmoklasisty
 4. Zaliczenie testu z języka angielskiego 
 5. Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki
 6. Opłata wpisowego w wysokości 1300 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

Warunki przyjęcia do klasy pre-IB 

Art. 4

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy ósmej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu ósmoklasisty
 4. Zaliczenie testu z języka angielskiego – poziom FCE (posiadanie certyfikatu FCE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu)
 5. Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki
 6. Opłata wpisowego w wysokości 1800 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

Warunki przyjęcia do klasy III w programie matury międzynarodowej IB DP , które realizowały kl. II LO w innej szkole 

Art. 5

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami  (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania  oraz dobre wyniki uzyskane po klasie II 
 4. Deklaracja wyboru 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym HL (Higer Level) i 3 przedmiotów na poziomie podstawowym SL (Standard Level)

Wybierając przedmioty na poziomie HL możliwe jest wybranie jednocześnie tylko dwóch przedmiotów spośród: biznes, biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 1. Zaliczenie na co najmniej 50 % testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu)
 2. Zdanie egzaminów z:
 • przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level), 
 • innych języków obcych (j. francuski oraz j. niemiecki) na poziomie SL (Standard Level) i HL, 
 • egzaminu z matematyki teoretycznej (Standard i Higher Level) 
 • języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) 

przez kandydatki, które wybrały te przedmioty.

 1. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 2500 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. II LO w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie

Art. 6

 1. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w klasie II LO.
 2. Deklaracja wyboru 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym HL (Higer Level) i 3 przedmiotów na poziomie podstawowym SL (Standard Level)

Wybierając przedmioty na poziomie HL możliwe jest wybranie jednocześnie tylko dwóch przedmiotów spośród: biznes, biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 1. Zaliczenie na co najmniej 50% testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 2. Zdanie egzaminów z:
 • przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level), 
 • innych języków obcych (j. francuski oraz j. niemiecki) na poziomie SL (Standard Level) i HL, 
 • egzaminu z matematyki teoretycznej (Standard i Higher Level) 
 • języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) 

przez uczennice, które wybrały te przedmioty.

 1. Uzyskanie co najmniej oceny  dobrej na koniec pierwszego semestru kl. II LO wraz z rekomendacją nauczyciela przedmiotu wybranego do realizacji na poziomie HL zwalnia kandydatkę z egzaminów, o których mowa w pkt. 4. 
 2. Pozytywna opinia zespołu nauczycieli kl. II LO (pre-IB).
 3. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 2500 zł. do 30 maja.

Harmonogram rekrutacji do klas I

Art.7

 1. Składanie kwestionariuszy osobowych i kwestionariuszy informacji dodatkowych  w sekretariacie szkoły – 18 stycznia -9 kwietnia 2021
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 18 stycznia –  12 kwietnia 2021 
 3. Egzaminy z języka angielskiego (i matematyki) – dotyczy kandydatek do klasy pre-IB i klasy dwujęzycznej
 • 12 kwietnia godz. 14.00 – test z matematyki dla kandydatek z innych systemów edukacyjnych 
 • 12 kwietnia, godz. 15:30 –  test z języka angielskiego dla uczennic, które nie posiadają certyfikatu FCE
 1. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczennic – 19 kwietnia 2021 r.
 2. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 kwietnia 2021 r.
 3. Uzupełnianie dokumentów – do 26 czerwca (sobota) do godz. 14.00
 4. Ogłoszenie ostatecznej listy uczennic – 28 czerwca 2021 r.
 5. Spotkanie rodziców uczennic klas I – 28 sierpnia 2021 r. (sobota)

Harmonogram rekrutacji do klasy III LO z programem matury międzynarodowej 1 IB DP

Art.8

 1. Składanie kwestionariuszy osobowych i kwestionariuszy informacji dodatkowych  w sekretariacie szkoły – 18 stycznia  – 13 kwietnia 2021 r. (nie dotyczy uczennic klasy II  pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek)
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 18 stycznia – 13 kwietnia 2021 r. (nie dotyczy uczennic klasy II pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek)
 3. Egzaminy: 14-16  kwietnia 2021 r.
 1. Ogłoszenie wyników egzaminów 23 kwietnia 2021 r.
 2. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 kwietnia 2021 r.
 3. Uzupełnianie dokumentów – do 26 czerwca (sobota) do godz. 14.00
 4. Ogłoszenie listy uczennic – 28 czerwca 2020 r.
 5. spotkanie rodziców i uczennic klasy III c – 1 IB (matura międzynarodowa) – 28 sierpnia  2021 r. (sobota)

Rekrutacja uzupełniająca 

Art. 9

 1. W przypadku wolnych miejsc od 15 kwietnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy I oraz do klasy III LO – 1 IB programu matury międzynarodowej.
 2. Rodzice kandydatek do klas II-III zainteresowani zapisaniem córki do szkoły powinni skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu umówienia spotkania z siostrą dyrektor.

 Wymagane dokumenty

Art.10

Dokumenty złożone przed rozmową rekrutacyjną:

 1. Wypełniony kwestionariusz kandydatki do liceum
 2. Wypełniony kwestionariusz informacji dodatkowych
 3. Wykaz ocen z pierwszego semestru (drugiego trymestru) poświadczony przez szkołę
 4. Certyfikat egzaminu FCE (do pre-IB) / CAE (do 1 IB) – jeśli dotyczy
 5. Opinia o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy)
 6. 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie

Dokumenty złożone po przyjęciu kandydatki do szkoły

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego)
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia
 4. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 5. Karta zdrowia ucznia
 6. 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 7. Podpisany przez rodziców regulamin opłat
 8. Dla obywatelek innych krajów, których rodzice nie mieszkają w Polsce, dokument poświadczający sprawowanie prawnej opieki przez osobę trzecią, która jest rezydentem w Polsce

Komisja rekrutacyjna

Art. 11

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną.
 2. Na zakończenie pracy komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.
 3.  Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatki na podstawie spełnienia przez nią warunków rekrutacji.
 4. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

Warszawa, 10.11.2020 r.

Kwestionariusze

Opłaty za szkołę

Czesne

Nauka w Liceum Sióstr Nazaretanek jest odpłatna.

Opłaty jednorazowe (wpisowe)

Liceum klasa ogólna 1 000 zł
Liceum klasa dwujęzyczna 1 400 zł
Liceum klasa pre IB 1 800 zł
1-2 IB (nowe uczennice)1 800 zł
internat 500 zł

W przypadku kontynuowania nauki w naszej szkole wpisowe do liceum jest obniżone o 50%.

Czesne – opłata roczna:

Liceum klasa ogólna 11 000 zł (1 100 zł miesięcznie)
Liceum klasa dwujęzyczna 14 000 zł (1 400 zł) miesięcznie
Klasa pre IB 18 000 zł (1 800 zł miesięcznie)
Klasy IB 21 000 zł (2 100 zł miesięcznie)
Internat 6 000 zł (600 zł miesięcznie)

Dodatkowe opłaty w programie matury międzynarodowej:

1 IB (opłata akredytacyjna)2 500 zł
2 IB (opłaty egzaminacyjne)3 500 zł

Czesne zawiera opłaty za:

 • Naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową  MEN.
 • Naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi International Baccalaureate Organization.
 • część zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.
 • Opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.
 • Opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego.

Czesne nie zawiera opłat za:

 • Ubezpieczenie  grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Rejestrację na egzaminy IB DP i opłaty za wysyłkę prac egzaminacyjnych.
 • Kursy językowe prowadzone na terenie szkoły.
 • Zewnętrzne egzaminy językowe.
 • Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne
 • Podręczniki i materiały edukacyjne.
 • Obowiązkowy szkolny strój  codzienny, galowy i sportowy.
 • Wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne.
 • Transport komunikacji miejskiej.
 • Żywienie w szkole.

Mundurek

W Liceum Sióstr Nazaretanek obowiązuje mundurek szkolny:

 • strój galowy: szkolna biała bluzka, plisowana czarna spódnica, kołnierz z wpiętym nazaretańskim znaczkiem, rajstopy w kolorze cielistym, czarne buty z niebrudzącą podeszwą; dopuszczone jest zakładanie czarnego swetra lub szkolnego polaru;
 • strój codzienny: szkolna biała bluzka polo, granatowy sweter, plisowana zielona spódnica w szkocką kratę, rajstopy w kolorze cielistym lub mundurka, czarne buty z niebrudzącą podeszwą, w miesiącach letnich czarne sandały; dopuszczone jest zakładanie szkolnych granatowych getrów;
 • strój sportowy: czarne leginsy, szkolna koszulka T-shirt, szara bluza dresowa i skarpetki oraz wiązane obuwie sportowe.

Zobacz ofertę Matury Międzynarodowej IB oraz Liceum Ogólnokształcącego.