Rekrutacja – Liceum Ogólnokształcące

Dni otwarte

PROGRAM RAMOWY
DNIA PROMOCJI SZKOŁY
6 IV 2019

11.00 – 12.10 – spotkanie z S. Dyrektor dla rodziców i kandydatek do LO i IB (sala gimn.):

 • program artystyczny
 • oferta programowa szkoły

12.15 – 14.00 – zwiedzanie szkoły i internatu:

 • lekcje otwarte
 • doświadczenia i pokazy z różnych przedmiotów
 • okazja do spotkania z nauczycielami i uczennicami

Procedura rekrutacji

Procedury Rekrutacji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi 
na rok szkolny 2019/2020

I. Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest rekrutacja do klas I dla absolwentek klas trzecich gimnazjum oraz ósmych szkoły podstawowej oraz do klasy II liceum do programu matury międzynarodowej IB DP (dotyczy absolwentek klasy I LO).
 2. W roku szkolnym 2019/2020 zostaną uruchomione następujące oddziały:
  • w 3-letnim liceum dla absolwentek gimnazjum:
   • 2 oddziały ogólne,
   • 1 klasa pre-IB przygotowująca do programu matury międzynarodowej IB DP,
  • w 4-letnim liceum dla absolwentek szkoły podstawowej:
   • 1 odział z ogólnym programem nauczania,
   • 1 klasa dwujęzyczna, w której na wybranych przedmiotach prowadzone będzie nauczanie z elementami języka angielskiego
   • 1 klasa pre-IB przygotowująca do programu matury międzynarodowej IB DP, w której większość przedmiotów prowadzonych będzie w języku angielskim.
 3. Szkoła jest dostępna dla każdej kandydatki, która pragnie uczęszczać do szkoły katolickiej i wyraża gotowość stosowania się do zapisów Statutu i realizowania założeń programu wychowawczo-profilaktycznego.
 4. Do szkoły kandydatki są przyjmowane na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym / egzaminie ósmoklasisty i ocen otrzymanych w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum /ósmej szkoły podstawowej oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 5. Kandydatki do klasy dwujęzycznej oraz pre-IB przystępują do egzaminu z języka angielskiego.
 6. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.
 7. Uczennice spoza Warszawy mogą ubiegać się o miejsca w przyszkolnym internacie.

II. Warunki przyjęcia do pierwszej klasy z programem ogólnym

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy trzeciej gimnazjum/ ósmej szkoły podstawowej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
 4. Opłata wpisowego w wysokości 1000 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły) – do 30 maja.

III. Warunki przyjęcia do klasy I dwujęzycznej (dotyczy liceum 4-letniego)

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy ósmej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zaliczenie testu z języka angielskiego.
 5.  Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki.
 6. Opłata wpisowego w wysokości 1300 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły) – do 30 maja.

IV. Warunki przyjęcia do klasy pre-IB (dotyczy liceum 3-letniego oraz 4-letniego)

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy trzeciej gimnazjum i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego.
 4. Zaliczenie testu z języka angielskiego – poziom FCE (posiadanie certyfikatu FCE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 5. Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki
 6. Opłata wpisowego w wysokości 1800 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

V. Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. I LO w innej szkole (dotyczy uczennic po klasie I 3-letniego liceum)

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami  (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania  oraz dobre wyniki uzyskane po klasie I.
 4. Zaliczenie na co najmniej 50 % testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 5. Zdanie egzaminów z przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level) oraz egzaminu z matematyki na poziomie SL (Standard Level) oraz z języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) dla uczennic, które wybrały te przedmioty.
 6. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 2500 zł do 30 maja.

VI. Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. I LO w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie

 1. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w klasie I LO.
 2. Zaliczenie na co najmniej 50% testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 3. Zdanie egzaminów z przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level) oraz egzaminu z matematyki na poziomie SL (Standard Level) oraz z języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) dla uczennic, które wybrały te przedmioty.
 4. Uzyskanie co najmniej oceny dobrej na koniec pierwszego semestru kl. I LO oraz rekomendacji nauczycieli przedmiotów wybranych do realizacji na poziomie HL zwalnia kandydatkę z egzaminów, o których mowa w pkt. 3.
 5. Pozytywna opinia zespołu nauczycieli kl. I LO (pre-IB).
 6. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 2500 zł. do 30 maja.

VII. Harmonogram rekrutacji do klas I

 1. Składanie wniosków w sekretariacie szkoły – 1 września 2018 – 15 kwietnia 2019.
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 11 lutego – 10 maja 2019.
 3. Egzaminy z języka angielskiego (i matematyki) – dotyczy kandydatek do klas pre-IB i dwujęzycznej.
  • 13 maja godz. 14.00 – test z matematyki dla kandydatek z innych systemów edukacyjnych
  • 13 maja, godz. 15:30 –  test z języka angielskiego dla uczennic, które nie posiadają certyfikatu FCE
 4. Ogłoszenie listy przyjętych – 20 maja 2019 r.
 5. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 maja 2019 r.
 6. Uzupełnianie dokumentów – do 22 czerwca (sobota) do godz. 14.00
 7. Potwierdzenie przyjęcia do liceum; od godz. 12.00 informacja do pozyskania w sekretariacie – osobiście lub telefonicznie – 24 czerwca
 8. Spotkanie rodziców uczennic klas I – 31 sierpnia (sobota)


VIII. Harmonogram rekrutacji do klasy II LO z programem matury międzynarodowej 1 IB DP

 1. Składanie wniosków w sekretariacie szkoły – 1 września 2018 – 15 kwietnia 2019 (nie dotyczy uczennic klasy pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek).
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 11 lutego – 10 maja 2019 (nie dotyczy uczennic klasy pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek).
 3. Egzaminy: 8-10  kwietnia
  • egzaminy z języka angielskiego, z przedmiotów wybranych do realizacji na poziomie rozszerzonym oraz z matematyki na poziomie SL i z języka angielskiego: język i literatura na poziomie SL i HL (dla uczennic, które wybrały te przedmioty).
 4. Ogłoszenie wyników egzaminów– 27 kwietnia.
 5. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 maja 2019 r.
 6. Uzupełnianie dokumentów – do 22 czerwca (sobota) do godz. 14.00.
 7. Potwierdzenie przyjęcia do liceum; od godz. 12.00 informacja do pozyskania w sekretariacie – osobiście lub telefonicznie – 24 czerwca.
 8. spotkanie rodziców i uczennic klasy 1 IB (matura międzynarodowa) – 31 sierpnia (sobota).

IX. Wymagane dokumenty

Dokumenty złożone przed rozmową rekrutacyjną:

 1. Wypełniony kwestionariusz kandydatki do liceum, do klasy I,  klasy pre-IB, 1 IB (po pre-IB w LO Sióstr Nazaretanek), 1 IB (po kl. I w innej szkole).
 2. Wykaz ocen z pierwszego semestru (drugiego trymestru) poświadczony przez szkołę.
 3. Certyfikat egzaminu FCE (do pre-IB) / CAE (do 1 IB) – jeśli dotyczy.
 4. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).
 5. 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie.

Dokumenty złożone po przyjęciu kandydatki do szkoły

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia.
 4. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu).
 5. Karta zdrowia ucznia.
 6. 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie.
 7. Podpisany przez rodziców regulamin opłat.

Kwestionariusze

Opłaty za szkołę

Czesne

Nauka w Liceum Sióstr Nazaretanek jest odpłatna.

Opłaty jednorazowe (wpisowe)

Liceum klasa ogólna 1 000 zł
Liceum klasa dwujęzyczna 1 400 zł
Liceum klasa pre IB 1 800 zł
1-2 IB (nowe uczennice)1 800 zł
internat 500 zł

W przypadku kontynuowania nauki w naszej szkole wpisowe do liceum jest obniżone o 50%.

Czesne – opłata roczna:

Liceum klasa ogólna 11 000 zł (1 100 zł miesięcznie)
Liceum klasa dwujęzyczna 14 000 zł (1 400 zł) miesięcznie
Klasa pre IB 18 000 zł (1 800 zł miesięcznie)
Klasy IB 21 000 zł (2 100 zł miesięcznie)
Internat 6 000 zł (600 zł miesięcznie)

Dodatkowe opłaty w programie matury międzynarodowej:

1 IB (opłata akredytacyjna)2 500 zł
2 IB (opłaty egzaminacyjne)3 500 zł

Czesne zawiera opłaty za:

 • Naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową  MEN.
 • Naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi International Baccalaureate Organization.
 • część zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.
 • Opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.
 • Opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego.

Czesne nie zawiera opłat za:

 • Ubezpieczenie  grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Rejestrację na egzaminy IB DP i opłaty za wysyłkę prac egzaminacyjnych.
 • Kursy językowe prowadzone na terenie szkoły.
 • Zewnętrzne egzaminy językowe.
 • Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne
 • Podręczniki i materiały edukacyjne.
 • Obowiązkowy szkolny strój  codzienny, galowy i sportowy.
 • Wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne.
 • Transport komunikacji miejskiej.
 • Żywienie w szkole.

Mundurek

W Liceum Sióstr Nazaretanek obowiązuje mundurek szkolny:

 • strój galowy: szkolna biała bluzka, plisowana czarna spódnica, kołnierz z wpiętym nazaretańskim znaczkiem, rajstopy w kolorze cielistym, czarne buty z niebrudzącą podeszwą; dopuszczone jest zakładanie czarnego swetra lub szkolnego polaru;
 • strój codzienny: szkolna biała bluzka polo, granatowy sweter, plisowana zielona spódnica w szkocką kratę, rajstopy w kolorze cielistym lub mundurka, czarne buty z niebrudzącą podeszwą, w miesiącach letnich czarne sandały; dopuszczone jest zakładanie szkolnych granatowych getrów;
 • strój sportowy: czarne leginsy, szkolna koszulka T-shirt, szara bluza dresowa i skarpetki oraz wiązane obuwie sportowe.

Zobacz ofertę Matury Międzynarodowej IB oraz Liceum Ogólnokształcącego.