Rekrutacja – Liceum Ogólnokształcące

Terminy

Rekrutacja na rok 2023/2024

 

Nadal prowadzimy proces rektutacji na kolejny rok szkolny.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Sekretariatem Szkoły:
mail: szkola@nazaretanki.pl
tel: +48 601 644 102

Czekamy na Was!

Procedura rekrutacji

 

 

Procedury Rekrutacji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

 Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

 na rok szkolny 2023/2024

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. W roku szkolnym 2022/2023 prowadzona jest rekrutacja do klas I dla absolwentek ósmych klas szkoły podstawowej oraz do klasy III 4-letniego liceum – do programu matury międzynarodowej IB DP – na kolejny rok szkolny.
 2. W roku szkolnym 2023/2024 zostaną uruchomione następujące oddziały:
  • 1 klasa z ogólnym programem nauczania,
  • 1 klasa dwujęzyczna, w której na wybranych przedmiotach prowadzone będzie nauczanie z elementami języka angielskiego,
  • 1 klasa pre-IB przygotowująca do programu matury międzynarodowej IB DP, w której większość przedmiotów prowadzonych będzie w języku angielskim.
 3. Szkoła jest dostępna dla każdej kandydatki, która pragnie uczęszczać do szkoły katolickiej i wyraża gotowość stosowania się do zapisów Statutu i realizowania założeń programu wychowawczo-profilaktycznego.
 4. Do szkoły kandydatki są przyjmowane na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty i ocen otrzymanych w pierwszym semestrze klasy ósmej szkoły podstawowej oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 5. Kandydatki do klasy dwujęzycznej oraz pre-IB przystępują do egzaminu z języka angielskiego.
 6. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.
 7. Szkoła nie prowadzi klas profilowanych, a wybór przedmiotów rozszerzonych jest indywidualny dla każdej uczennicy (w klasie ogólnej i dwujęzycznej od 2 LO, w klasie z programem matury międzynarodowej od 3 LO).
  • Warunkiem powstania grupy przedmiotu rozszerzonego w klasie ogólnej i klasie dwujęzycznej jest zgłoszenie się 3 uczennic.
  • Warunkiem powstania i kontynuacji grupy przedmiotowej w programie matury międzynarodowej jest zgłoszenie się 3 uczennic na danym poziomie (SL/HL).
  • Istnieje możliwość utworzenia grupy składającej się z mniejszej liczby uczennic pod warunkiem dodatkowej opłaty, zgodnie z regulaminem opłat.
 8. Uczennice spoza Warszawy mogą ubiegać się o miejsca w przyszkolnym internacie.

 

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy z programem ogólnym

Art. 2

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy ósmej szkoły podstawowej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Opłata wpisowego w wysokości 1200 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

Warunki przyjęcia do klasy dwujęzycznej

Art. 3

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy ósmej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zaliczenie testu z języka angielskiego – poziom FCE (posiadanie certyfikatu FCE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 5. Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki.
 6. Opłata wpisowego w wysokości 1600 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

 

Warunki przyjęcia do klasy pre-IB

Art. 4

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy ósmej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zaliczenie testu z języka angielskiego – poziom FCE (posiadanie certyfikatu FCE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 5. Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki.
 6. Opłata wpisowego w wysokości 2100 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

Warunki przyjęcia do klasy III w programie matury międzynarodowej IB DP, które realizowały kl. II LO w innej szkole

Art. 5

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły.
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane po klasie II.
 4. Deklaracja wyboru 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym HL (Higher Level) i 3 przedmiotów na poziomie podstawowym SL (Standard Level)

Wybierając przedmioty na poziomie HL możliwe jest wybranie jednocześnie tylko dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 1. Zaliczenie na co najmniej 50 % testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 2. Zdanie egzaminów z:
 • przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level),
 • innych języków obcych (j. francuski oraz j. niemiecki) na poziomie SL (Standard Level) i HL,
 • egzaminu z matematyki teoretycznej AA (Standard i Higher Level)
 • języka angielskiego A: język i literatura (Standard i Higher Level)

przez kandydatki, które wybrały te przedmioty.

 1. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 3000 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

 

Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. II LO w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie

Art. 6

 1. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w klasie II LO.
 2. Deklaracja wyboru 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym HL (Higer Level) i 3 przedmiotów na poziomie podstawowym SL (Standard Level).

Wybierając przedmioty na poziomie HL możliwe jest wybranie jednocześnie tylko dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 1. Zaliczenie na co najmniej 50% testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 2. Zdanie egzaminów z:
 • przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level),
 • innych języków obcych (j. francuski oraz j. niemiecki) na poziomie SL (Standard Level) i HL,
 • egzaminu z matematyki teoretycznej AA (Standard i Higher Level)
 • języka angielskiego A: język i literatura (Standard i Higher Level)

przez uczennice, które wybrały te przedmioty.

 1. Uzyskanie co najmniej oceny dobrej na koniec pierwszego semestru kl. II LO wraz z rekomendacją nauczyciela przedmiotu wybranego do realizacji na poziomie HL zwalnia kandydatkę z egzaminów, o których mowa w pkt. 4.
 2. Pozytywna opinia zespołu nauczycieli kl. II LO (pre-IB).
 3. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 3000 zł. do 31 maja 2023.

 

Harmonogram rekrutacji do klas I

Art.7

 1. Składanie kwestionariuszy osobowych i kwestionariuszy informacji dodatkowych w sekretariacie szkoły – 9 stycznia – 25 kwietnia 2023
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 9 stycznia – 25 kwietnia 2023
 3. Egzaminy z języka angielskiego dla kandydatek do klasy pre – IB i klasy dwujęzycznej oraz z matematyki dla kandydatek z innych systemów edukacyjnych:
  • 24 kwietnia godz. 14:30 – test z matematyki dla kandydatek z innych systemów edukacyjnych
  • 24 kwietnia, godz. 15:30 – test z języka angielskiego dla kandydatek do klasy dwujęzycznej oraz pre-IB
 4.  Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczennic – 8 maja 2023
 5. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 31 maja 2023 r.
 6. Uzupełnianie dokumentów – do 12 lipca 2023 r.
 7. Ogłoszenie ostatecznej listy uczennic – 14 lipca 2023 r.
 8. Spotkanie rodziców uczennic klas I – 26 sierpnia 2023 r. (sobota)

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klasy III LO z programem matury międzynarodowej 1 IB DP

Art.8

 1. Składanie kwestionariuszy osobowych i kwestionariuszy informacji dodatkowych w sekretariacie szkoły – 9 stycznia – 25 kwietnia 2023 (nie dotyczy uczennic klasy II pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek)
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 9 stycznia – 25 kwietnia 2023 (nie dotyczy uczennic klasy II pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek)
 3. Egzaminy: 3-4 kwietnia 2023
 1. Ogłoszenie wyników egzaminów – 25 kwietnia 2023 r.
 2. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 31 maja 2023 r.
 3. Uzupełnianie dokumentów – do 26 czerwca 2023 r.
 4. Ogłoszenie listy uczennic – 27 czerwca 2023 r.
 5. spotkanie rodziców i uczennic klasy III c – 1 IB (matura międzynarodowa) – 26 sierpnia 2023 r. (sobota)

Rekrutacja uzupełniająca

Art. 9

 1. W przypadku wolnych miejsc od 9 maja 2023 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy I oraz do klasy III LO – 1 IB programu matury międzynarodowej.
 2. Rodzice kandydatek do klas II-III zainteresowani zapisaniem córki do szkoły powinni skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu umówienia spotkania z siostrą dyrektor.

 Wymagane dokumenty

Art.10

Dokumenty złożone przed rozmową rekrutacyjną:

 

 1. Wypełniony kwestionariusz kandydatki do liceum.
 2. Wypełniony kwestionariusz informacji dodatkowych.
 3. Wykaz ocen z pierwszego semestru (drugiego trymestru) poświadczony przez szkołę.
 4. Certyfikat egzaminu FCE (do pre-IB) / CAE (do 1 IB) – jeśli dotyczy.
 5. Opinia o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).
 6. 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie.

 

 

 

Dokumenty złożone po przyjęciu kandydatki do szkoły

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego)
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 • Karta zdrowia ucznia
 • 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 • Podpisany przez rodziców regulamin opłat
 • Dla obywatelek innych krajów, których rodzice nie mieszkają w Polsce, dokument poświadczający sprawowanie prawnej opieki przez osobę trzecią, która jest rezydentem w Polsce

Komisja rekrutacyjna

Art. 11

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.
 2. Na zakończenie pracy komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.
 3. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatki na podstawie spełnienia przez nią warunków rekrutacji.
 4. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

Warszawa, 09.01.2023 r.

Kwestionariusze

Opłaty za szkołę

Czesne

Nauka w Liceum Sióstr Nazaretanek jest odpłatna.

Opłaty jednorazowe (wpisowe)

Liceum klasa ogólna 1 200 zł
Liceum klasa dwujęzyczna 1 600 zł
Liceum klasa pre IB 2 100 zł
1-2 IB (nowe uczennice)2 500 zł
internat 800 zł

W przypadku kontynuowania nauki w naszej szkole wpisowe do liceum jest obniżone o 50%.

Czesne – opłata roczna:

Liceum klasa ogólna od 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie)
Liceum klasa dwujęzyczna od 18 000 zł (1 800 zł) miesięcznie
Klasa pre IB od 23 000 zł (2 300 zł miesięcznie)
Klasy IB od 28 500 zł (2 850 zł miesięcznie)
Internat od 8 500 zł (850 zł miesięcznie)*
* pokój dwu lub trzy osobowy, pokój jednoosobowy 1200 zł miesięcznie – liczba miejsc ograniczona

Dodatkowe opłaty w programie matury międzynarodowej:

1 IB (opłata akredytacyjna)2 500 zł
2 IB (opłaty egzaminacyjne)3 500 zł

Czesne zawiera opłaty za:

 • Naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową  MEN.
 • Naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi International Baccalaureate Organization.
 • część zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.
 • Opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.
 • Opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego.

Czesne nie zawiera opłat za:

 • Ubezpieczenie  grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Rejestrację na egzaminy IB DP i opłaty za wysyłkę prac egzaminacyjnych.
 • Kursy językowe prowadzone na terenie szkoły.
 • Zewnętrzne egzaminy językowe.
 • Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne
 • Podręczniki i materiały edukacyjne.
 • Obowiązkowy szkolny strój  codzienny, galowy i sportowy.
 • Wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne.
 • Transport komunikacji miejskiej.
 • Żywienie w szkole.

Mundurek

W Liceum Sióstr Nazaretanek obowiązuje mundurek szkolny:

 • strój galowy: szkolna biała bluzka, plisowana czarna spódnica, kołnierz z wpiętym nazaretańskim znaczkiem, rajstopy w kolorze cielistym, czarne buty z niebrudzącą podeszwą; dopuszczone jest zakładanie czarnego swetra lub szkolnego polaru;
 • strój codzienny: szkolna biała bluzka polo, granatowy sweter, plisowana zielona spódnica w szkocką kratę, rajstopy w kolorze cielistym lub mundurka, czarne buty z niebrudzącą podeszwą, w miesiącach letnich czarne sandały; dopuszczone jest zakładanie szkolnych granatowych getrów;
 • strój sportowy: czarne leginsy, szkolna koszulka T-shirt, szara bluza dresowa i skarpetki oraz wiązane obuwie sportowe.

Zobacz ofertę Matury Międzynarodowej IB oraz Liceum Ogólnokształcącego.